Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bratkowej w Kalonce na terenie Gminy Nowosolna.

Gmina Nowosolna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowosolna
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna
 • Telefon/fax: tel. +48426484108 , fax. +48426484119
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowosolna
  Rynek Nowosolna 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426484108, fax. +48426484119
  REGON: 47205778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowosolna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bratkowej w Kalonce na terenie Gminy Nowosolna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bratkowej w Kalonce na terenie Gminy Nowosolna. 3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowy opisany dokumentacji projektowej na którą się składa: 1) Dokumentacja projektowa – zał. nr 7 do SIWZ 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 8 do SIWZ 3) Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ. zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną. 3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 3.5 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.8 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.9 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.: 3.11.1 Roboty pomiarowej i przygotowawcze. 3.10.2 Roboty ziemne. 3.10.3 Wykonanie odwodnienia terenu. 3.10.4 Wykonanie podbudowy drogi. 3.10.5 Wykonanie nawierzchni drogi. 3.10.6 Wykonanie robót wykończeniowych. 3.10.7 Wykonanie oznakowania drogi i instalowania sygnalizacji. 3.10.8 Ochrona i zabezpieczenie terenu budowy. Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną