Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Urzędu Skarbowego w Wieluniu

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Urzędu Skarbowego w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Urzędu Skarbowego w Wieluniu mieszczącego się przy ul. Krakowskie Przedmieście 34. 2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Przedmiar robót – załącznik nr 1; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 2; 3) Projekt umowy – załącznik nr 3. 3. Rozwiązania równoważne: 1) wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów; 2) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i urządzenia równoważne zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz urządzeń równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy; 3) wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub urządzenia muszą:  posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,  posiadać stosowne dopuszczenia i atesty; 4) opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnianie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne; 45410000-4 Tynkowanie; 45443000-5 Roboty elewacyjne; 45321000-3 Izolacja cieplna. 5. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej i dokładnie zapoznali się z remontowanym budynkiem Urzędu Skarbowego w Wieluniu mieszczącym się przy ul. Krakowskie Przedmieście 34. 6. Prace wykonywane będą w budynku czynnym, w związku z tym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku w miejscu wykonywania robót. 7. Zamawiający zaznacza, iż załączony do dokumentacji technicznej przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Do prawidłowego sporządzania oferty przez Wykonawcę niezbędne jest zapoznanie się z pozostałą dokumentacją techniczną załączoną przez Zamawiającego oraz wszystkimi informacjami i materiałami zawartymi w niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 3 lat, licząc od dnia następnego po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze robót; 9. Gwarancja jest niezależna od rękojmi ustanowionej na okres 5 lat za wady przedmiotu umowy. 10. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 11. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby osoby wykonujące wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację robót (tzw. pracownicy fizyczni) będące pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawienie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 13. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących przedmiotowe roboty budowlane związane z realizacja zamówienia: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy o pracę zawartą z pracownikiem, o którym mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,(tj. w szczególności bez: adresów i nr PESEL pracowników). Informacje, takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 14. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o ewentualnej zmianie lub zastępstwie osoby wykonującej czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (np. w razie choroby, urlopu, innych nieprzewidzianych okoliczności) niezwłocznie jednak nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez nową osobę. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników, jeżeli swoim postępowaniem stwarzają oni zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia. 18. Zamawiający oświadcza, że prace stanowiące przedmiot umowy nie wymagają pozwolenia na budowę w trybie ustawy Prawo budowlane. 19. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. 20. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego pod adresem: www.lodzkie.kas.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną