Roboty budowlane polegające na budowie miejsc odpoczynku rowerzystów (MOR) na terenie Gminy Nowosolna.

Gmina Nowosolna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowosolna
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna
 • Telefon/fax: tel. +48426484108 , fax. +48426484119
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowosolna
  Rynek Nowosolna 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426484108, fax. +48426484119
  REGON: 47205778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowosolna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na budowie miejsc odpoczynku rowerzystów (MOR) na terenie Gminy Nowosolna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie miejsc odpoczynku rowerzystów (MOR) na terenie Gminy Nowosolna w ramach zadania inwestycyjnego „Ekologiczna Nowosolna – Park&Ride” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na mocy podpisanej w dniu 07.01.2019r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00621-6935-UM0510812/18. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: a) część nr 1 – MOR Plichtów. Zakres inwestycji obejmuje utwardzenie terenu pod parking rowerowy, wiatę – altanę oraz stoły i ławki, palenisko. Przeniesienie istniejącego placu zabaw poza strefę oddziaływania linii średniego napięcia 15 KV. Montaż autonomicznego oświetlenia hybrydowego. b) część nr 2 – MOR Byszewy. Zakres inwestycji obejmuje utwardzenie terenu pod parking rowerowy, wiatę – altanę oraz stoły i ławki, palenisko. Montaż autonomicznego oświetlenia hybrydowego. Budowę alejki z naw. mineralnej oraz zatokę postojową wzdłuż drogi ul. Byszewskiej. c) część nr 3 – MOR Stare Skoszewy. Zakres inwestycji obejmuje niwelacja terenu na skraju wąwozu celem uzyskania platformy, na której można ustawić ławkę oraz stół do odpoczynku. Roboty ziemne oraz montaż elementów małej architektury. Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach należących do Gminy Nowosolna: Plichtów – działka 116/9. Byszewy – działka 49/2, 145. Stare Skoszewy – działka 104 i 105. 3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w: 3.2.1 Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ. 3.2.2 Przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 3.5 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną, dwie, trzy bądź cztery części przedmiotu zamówienia. 3.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3.8 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.9 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.: 3.10.1 Roboty przygotowawcze. 3.10.2 Roboty ziemne. 3.10.4 Wykonanie nawierzchni MOR. 3.10.6 Wykonanie i montaż urządzeń małej architektury MOR. 3.10.7 Wykonanie robót wykończeniowych i oznakowania MOR. Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną