Roboty budowlane polegające na wymianie dźwigów osobowych w dwóch jednostkach administracyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wymianie dźwigów osobowych w dwóch jednostkach administracyjnych Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch dźwigów osobowych, na bazie istniejących szybów wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami. Instalacje i systemy związane z wymianą dźwigów muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej UDT. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch częściach, tym samym, każdy z dźwigów będzie odrębnym zadaniem w przedmiocie umowy w zakresie odbioru i rozliczenia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź na dwie części zamówienia. Część I zamówienia: Wymiana dźwigu osobowego w budynku Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanym przy ul. Brzóski 24. Stan istniejący - parametry dźwigu: • Rok budowy – 2002 • Numer ewidencyjny UDT – 311402491 • Numer fabryczny – P02E0256 • Rodzaj/typ – osobowy elektryczny • Udźwig nominalny – 450 kg • Liczba pasażerów – 6 osób • Wysokość podnoszenia – 30,61 m • Prędkość nominalna – 1,00 m/s / układ regulowanej prędkości dojazdu VVVF • Moc silnika – 6,5 kW • Rodzaj sterowania – zbiorcze góra – dół dla dwóch dźwigów pracujących w grupie BG15 - mikroprocesowe • Drzwi – 800 x 2000 • Wytwórca – PUHP PILAWA Elektromechanika Dźwigowa SERVICE LIFT • Liczba przystanków – 10 • Ciężar całkowity kabiny – 510 kg • Liny nośne – 4 szt. o średnicy 10 mm • Wymiary szybu i kabiny – załącznik nr 1 do OPZ Charakterystyka nowego dźwigu (dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych): • 1 dźwig osobowy z górną maszynownią i nowymi prowadnicami, • Liczba przystanków - 10 • Liczba dojść - 10 • Udźwig nominalny - min. 450 kg, • Liczba pasażerów - 6 osób • Prędkość nominalna - min. 1,00 m/s – płynnie regulowana • Wysokość podnoszenia - 30,61 m • Drzwi kabinowe automatyczne, otwarcie teleskopowe, wymiary 800 x 2000 mm, wykończenie z blachy nierdzewnej szlifowanej, próbka blachy do zatwierdzenia przez Zamawiającego • Zabezpieczenie drzwi kabinowych - kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi • Kabina metalowa, nieprzelotowa • Ściany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej, blacha grubości 1,5 mm, struktura do uzgodnienia • Kabina wyposażona w kasetę dyspozycji umieszczoną na wysokości umożliwiającej korzystanie z poziomu wózka dla niepełnosprawnych – antywandal z piętrowskazywaczem cyfrowym na każdym przystanku • Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, niepalną, trudnościeralną (kolor do uzgodnienia) • Oświetlenie punktowe LED • Wentylator – ukryty, cichobieżny • Lustro – na całej szerokości ściany tylnej, na połowie wysokości kabiny, od połowy do sufitu • Poręcz na ścianie tylnej, ze stali nierdzewnej, • Panel sterowy na całą wysokość kabiny, wyświetlacz LCD, przyciski klawiszowe okrągłe (nie sensorowe) muszą wystawać poza powierzchnię konsolety • Informacja głosowa wewnątrz kabiny oraz gong zewnętrzny przyzywowy • Oświetlenie awaryjne min. 2 godziny • Dwustronna łączność głosowa ze służbami ratowniczymi • Napęd – wciągarka (bezreduktorowa), z silnikiem elektrycznym regulowanym falownikiem (płynna regulacja prędkości) • Sterowanie elektroniczne mikroprocesowe, zbiorcze góra – dół, otwarcie drzwi szybowych na dojeździe kabiny do przystanku, system jazdy pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu po zaniku napięcia do najniższego przystanku Część II zamówienia: Wymiana dźwigu osobowego w budynku Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, zlokalizowanym przy ul. Lodowej 97. Stan istniejący - parametry dźwigu: • Rok budowy / remontu dźwigu – 1974/2002 • Numer ewidencyjny UDT – 311402645 • Numer fabryczny – 209/Dz/2002 • Rodzaj/typ – osobowy (samoobsługowy) elektryczny z napędem regulowanym • Udźwig nominalny – 450 kg • Liczba pasażerów – 6 osób • Wysokość podnoszenia – 26,74 m • Prędkość nominalna – 1,0 m/s – płynnie regulowana • Moc silnika – 8,2 kW • Rodzaj sterowania – zbiorcze góra – dół • Drzwi – 900 x 2000 • Wytwórca – Dźwig Service Łódź • Liczba przystanków – 8 • Ciężar całkowity kabiny – 885 kg • Liny nośne – 4 szt. o średnicy 12 mm • Wymiary szybu i kabiny – załącznik nr 2 do OPZ Charakterystyka nowego dźwigu (dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych): • 1 dźwig osobowy z maszynownią i nowymi prowadnicami, • Liczba przystanków - 8 • Liczba dojść - 8 • Udźwig nominalny - min. 450 kg • Liczba pasażerów - 6 osób • Prędkość nominalna - min. 1,00 m/s – płynnie regulowana • Wysokość podnoszenia - 26,74 m • Drzwi kabinowe umożliwiające swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, automatyczne, otwarcie teleskopowe, wymiary 900 x 2000 mm, wykończenie z blachy nierdzewnej szlifowanej, próbka blachy do zatwierdzenia przez Zamawiającego • Zabezpieczenie drzwi kabinowych - kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi • Kabina metalowa, nieprzelotowa • Ściany i sufit wykonane ze stali nierdzewnej blacha grubości 1,5 mm, struktura do uzgodnienia • Kabina wyposażona w kasetę dyspozycji umieszczoną na wysokości umożliwiającej korzystanie z poziomu wózka dla niepełnosprawnych – antywandal z piętrowskazywaczem cyfrowym na każdym przystanku • Podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, niepalną, trudnościeralną (kolor do uzgodnienia) • Oświetlenie punktowe LED • Wentylator – ukryty, cichobieżny • Lustro – na całej szerokości ściany tylnej, na połowie wysokości kabiny, od połowy do sufitu • Poręcz na ścianie tylnej, ze stali nierdzewnej • Panel sterowy na całą wysokość kabiny, wyświetlacz LCD, przyciski klawiszowe okrągłe (nie sensorowe) muszą wystawać poza powierzchnię konsolety • Informacja głosowa wewnątrz kabiny oraz gong zewnętrzny przyzywowy • Oświetlenie awaryjne min. 2 godziny • Dwustronna łączność głosowa ze służbami ratowniczymi • Napęd – wciągarka (bezreduktorowa), z silnikiem elektrycznym regulowanym falownikiem (płynna regulacja prędkości) • Sterowanie elektroniczne mikroprocesowe, zbiorcze góra – dół, otwarcie drzwi szybowych na dojeździe kabiny do przystanku, system jazdy pożarowej oraz awaryjny zjazd dźwigu po zaniku napięcia do najniższego przystanku Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia: 1. Dostawa dwóch nowych dźwigów wraz z urządzeniami towarzyszącymi, spełniających wymagania zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (wymiary platformy, rodzaj drzwi, rodzaj wykończenia, oświetlenie, rodzaj przycisków, aparatura sterowania, max udźwig, ilość przystanków, itp.) 2. Wykonanie dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) dźwigów wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. 3. Demontaż dwóch istniejących dźwigów osobowych, o nr fabrycznym P02E0256 i nr ewidencyjnym 311402491, oraz o nr fabrycznym 209/Dz/2002 i nr ewidencyjnym 311402645, wraz z ich utylizacją, oraz wyrejestrowaniem w UDT. 4. Wymiana istniejących dźwigów na fabrycznie nowe z roku 2019. 5. Wykonanie prac instalacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowych urządzeń dźwigowych, wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych i nadaniem znaku CE dla nowych urządzeń. 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wymienionych dźwigów oraz dokumentacji niezbędnej do rejestracji dźwigu w UDT. Całość dokumentacji musi być sporządzona w języku polskim. 7. Uruchomienie dźwigów wraz z ich odbiorem przy udziale UDT, rejestracją, oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń wydaną przez UDT (wszelkie koszty związane z rejestracją urządzenia ponosi wykonawca). 8. Udzielenie co najmniej 5-letniej gwarancji na zainstalowane urządzenia. 9. W ramach przyjętego zamówienia należy przeprowadzić szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji windy oraz awaryjnego uwalniania pasażerów. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem tzw. klauzul społecznych. W związku z tym, przy dokonywaniu oceny ofert, Zamawiający będzie brał pod uwagę zatrudnienie przez Wykonawcę osoby lub osób, o których mowa w art. 29. ust. 4 pkt 1, 2, oraz 3 ustawy Pzp tj.: 1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) lub 2) młodocianych, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1040, 1043), w celu przygotowania zawodowego lub 3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172). Sposób oceny wpływu przedmiotowej klauzuli społecznej na ocenę oferty zawarty jest w Rozdziale XV SIWZ dotyczącym kryteriów oceny ofert. Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z preferencji przy ocenie ofert z uwagi na zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29. ust. 4 pkt 1-3 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia oraz sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wraz z uprawnieniami Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1-3 ustawy Pzp, określone zostały w rozdziale VIII pkt 5-14 Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ oraz w § 1 ust. 6-13 Projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału, określone zostały w § 8 ust. 1 pkt 11 Projektu umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią: 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ; 2) STWiOR – załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: • 45111300 – 1 – Roboty rozbiórkowe; • 42416100 – 6 – Windy; • 45313100 – 5 – Instalowanie wind; • 45310000 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne; • 42961000 – 0 – System sterowania i kontroli. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego pod adresem www.lodzkie.kas.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną