Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont zachodniej elewacji „starej” części budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 w Łodzi. Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują przygotowanie podłoża, systemowe odtworzenie otuliny zbrojenia, ocieplenie płaskich elementów barwionych w masie z wykonaniem wyprawy tynkarskiej oraz wykonanie nowego tynku gruboziarnistego na konstrukcji żelbetowej w nawiązaniu do istniejącej struktury i formy wykończenia elewacji. W ramach zamówienia przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi dla m.in.: - zastosowania nowego tynku gruboziarnistego na elementy żelbetowe po przedstawieniu próbek materiału, - zastosowania nowej wyprawy tynkarskiej na płaskie elementy barwione w masie po przedstawieniu próbek materiału. Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze (stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną