Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Retkińskiej 106 oraz remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach wzdłuż ul. Aleksandrowskiej – 2 części’.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 173
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Retkińskiej 106 oraz remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach wzdłuż ul. Aleksandrowskiej – 2 części’.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Retkińskiej 106 oraz remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach wzdłuż ul. Aleksandrowskiej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-2 (Formularze 2a i 2b) - Tom I SIWZ, w Tomie II SIWZ - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy” dla części 1 i 2. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. 2.1.Część 1-Remont sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Retkińskiej 106 2.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) remont istniejących urządzeń na przejściu dla pieszych zlokalizowanym w pobliżu ul. Retkińskiej 106 przy kościele, polegająca na demontażu istniejącego sterownika oraz okablowania i wykonania nowego okablowania dla sygnalizatorów świetlnych oraz przycisków dla pieszych, b) montaż nowego sterownika dla zasilania istniejących sygnalizatorów na napięcia 230V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 (Formularz 2a), - Tom I SIWZ, w Tomie II SIWZ - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy” – dla części 1. 2.2. Część 2- Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach wzdłuż ul. Aleksandrowskiej. 2.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) remont i podłączenie sterownika sygnalizacji świetlnej do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem (OSSR) w Łodzi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (np. modułami komunikacyjnymi), b) wymiana istniejących programów lokalnych sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją do działania w środowisku systemu SCATS, c) dostosowanie sterownika sygnalizacji do zdalnej pracy z OSSR na okres 5 lat od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót remontowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 (Formularz 2b), - Tom I SIWZ, w Tomie II SIWZ - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy” – dla części 2. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Formularzach cenowych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 4. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 5. Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe /specyfikacje techniczne / opisy itp. 6. Dotyczy części 1: Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: wymianie, montażu i demontażu urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz nadzorze nad montażem i uruchomieniem urządzeń sterującymi sygnalizacją świetlną były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 7. Dotyczy części 2: Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pracach z urządzeniami funkcjonującymi pod napięciem do 1kV wraz z niezbędnym okablowaniem (np. sterownik sygnalizacji świetlnej, modem, moduł komunikacji z systemem sterowania ruchem, a także inne, wchodzące w skład infrastruktury sterowania ruchem) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 8. (Dotyczy Części 1 i 2) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 6i7 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularze aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną