Remont stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi – ETAP I

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi – ETAP I zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ oraz kosztorysami nakładczymi stanowiącymi Załącznik nr 12 do SIWZ. Prace obejmują remont pomieszczeń od 0.01 do 0.04 włącznie (zgodnie z rzutem parteru, nr rys. 4) z wyłączeniem dostawy wyposażenia stołówki i kuchni oraz dostawy i montażu opraw oświetleniowych, Dokumentacja projektowa w układzie branżowym, stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uni.lodz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną