Remont stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont stołówki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. POW 3/5 w Łodzi, zgodnie z projektem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ oraz kosztorysami nakładczymi stanowiącymi Załącznik nr 12 do SIWZ. Dokumentacja projektowa w układzie branżowym, stanowiąca Załącznik nr 11 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uni.lodz.pl III.1 Wskazane w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard zastosowanych materiałów, urządzeń, systemów i technologii. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne a w przypadku każdorazowego wskazania przyjąć należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną