Remont Sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 199 oraz remont sanitariatów przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 199, Łódź, ul. Elsnera 8.

Szkoła Podstawowa Nr 199 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 199
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-504 Łódź, ul. Elsnera
 • Telefon/fax: tel. 42 671 03 63 , fax. 42 671 03 63
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 199
  ul. Elsnera 8
  92-504 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 671 03 63, fax. 42 671 03 63
  REGON: 47000963000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip9lolodz.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 199 oraz remont sanitariatów przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 199, Łódź, ul. Elsnera 8.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remont Sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 199 oraz remont sanitariatów przy sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 199, Łódź, ul. Elsnera 8. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 10 i 10 Ado SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 i 11 A do SIWZ, c) przedmiar robót – załącznik 12 i 12 Ado SIWZ Uwaga: Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa. Przedmiar robót załączony do specyfikacji jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego. Zawiera zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni jedynie funkcję pomocniczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną