Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi

Szkoła Podstawowa Nr 120 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 120
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-503 Łódź, Centralna
 • Telefon/fax: tel. 42 659 71 20, 794 120 500, , fax. 42 659 71 20
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 120
  Centralna 40
  91-503 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 659 71 20, 794 120 500, , fax. 42 659 71 20
  REGON: 00021427300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sp120lodz.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót – załącznik 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną