Remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi.

ZUS I Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: ZUS I Oddział w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-431 Łódź, Zamenhofa
 • Telefon/fax: tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZUS I Oddział w Łodzi
  Zamenhofa 2
  90-431 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
  REGON: 00001775600403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1. Remont obejmujący III piętro (pokoje biurowe, korytarz i hol windowy). 2.2. Remont obejmujący IV piętro (pokoje biurowe, korytarz i hol windowy). 3. Zakres robót opisany jest w IV części SIWZ, na którą składają się: 3.1. Dokumentacja projektowa (opis techniczny), w tym przedmiar. 3.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 4. Szczegółowe zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, zasad i terminów wykonywania zawiera Projekt wzoru umowy stanowiący III część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną