Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont po zalaniu pomieszczeń budynku B Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi. Zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysami nakładczymi (stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ) prace obejmują remont tj. odtworzenie stanu pierwotnego elementów budynku uszkodzonych wskutek zalania. W ramach prac budowlanych wchodzi: a) wymiana zalanych sufitów podwieszanych z g-k, b) rozbiórka i uzupełnienie paneli sufitów podwieszanych rastrowych 60x60 i 60x120, c) dołożenie punktów mocowania zawiesi sufitów, d) wymiana zawilgoconych skrzydeł drzwiowych, e) częściowa wymiana okładzin ścian działowych g-k, f) częściowa wymiana warstwy izolacyjnej ścian działowych, g) częściowe skucie tynku (tynku wilgotnego) pod stropem właściwym oraz ścian i wykonanie nowego tynku, h) impregnacja przeciw grzybicza zalanego stropu pomiędzy II a I piętrem oraz I piętrem a parterem oraz ścian zagrzybiałych, i) wyrównanie, wygładzenie i przygotowanie podłoża z wylewką samopozomującą po zerwanych wykładzinach dywanowych oraz wykonanie nowych wykładzin dywanowych wraz oblistwowaniem (cokoliki) [wykładzina typu Forbo flotex S 246032 metro lub równorzędne - runo 100%PA (nylon 6,6) wodoodporna kl. użytkowa EN 685: 33 gęstość włókien: ponad 70 mln/m2], j) wykonanie malowań ścian obiektu wraz z gruntowaniem i wyrównaniem nierówności (gipsowaniem), k) wymiana glazury i terakoty w zawilgoconych pomieszczeniach (na ścianach g-k), l) wymiana zawilgoconych skrzydeł drzwiowych [typu PORTA lub równoważne, okleina CPL HQ gr: 0,7 mm, nie dopuszcza się wypełnienia typu plaster miodu.], ł) oczyszczenie oraz pomalowanie farbą antykorozyjną stalowych podciągów, m) demontaż obudów z g-k opraw oświetleniowych, n) zamontowanie nowego zaworu wody z wykonaniem prób szczelności instalacji, o) wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów budowlanych. W ramach zamówienia przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego dla stosowanych materiałów wykończeniowych i budowlanych. Dokumentacja projektowa (stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz kosztorysy nakładcze (stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ) – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną