Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67A, Zadanie 2 - Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 171, Zadanie 3 - Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, 97-400 Piotrków Trybunalski, ul. 3 Maja 33, Zadanie 4 - Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 32, Zadanie 5 - Remont nawierzchni chodników w ciągu dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Targowa 9. 2. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy Wyjątek stanowią osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osoby wykonujące czynności związane z wykonaniem prac geodezyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną