Remont elewacji, kominów oraz tarasu budynku willi Oskara Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji, kominów oraz tarasu budynku willi Oskara Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont elewacji budynku willi Oskara Zieglera przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi, zgodnie z kosztorysami nakładczymi stanowiącymi Załącznik nr 11 do SIWZ oraz poniższym opisem: 1. Remont i naprawa tynków zewnętrznych: - W miejscach występowania pleśni, mchu powierzchnię tynku należy oczyścić poprzez ze szczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a następnie przemyć preparatem grzybobójczym np. Histolith Algeg Entferner lub preparatem o parametrach równoważnych. - Oczyścić powierzchnię elewacji z brudu mechanicznie i dodatkowo przy użyciu urządzenia myjącego wysokociśnieniowego parą wodną - w celu minimalizacji wilgoci wprowadzanej do wnętrza muru. - Usunąć stary zawilgocony tynk w 100% , dokonać przeglądu ceglanego muru i wykonać niezbędne naprawy w postaci wzmocnień, naprawy spękań, wymiany cegieł, oraz naprawy spoin. - Ściany elewacji zagruntować całość preparatem głęboko penetrującym wzmacniającym podłoże Amphisilan Putzfetiger firmy Caparol lub produktem o równoważych właściwościach i parametrach technicznych. - Naprawa rys i spękań w pozostawionych tynkach: 1) Rysy konstrukcyjne pracujące, jeśli konieczne pozostanie umożliwienie przenoszenia ruchów: rysę poszerzyć i pogłębić do ok. 1 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć środkiem gruntującym Amphisilan Putzfetiger, rysy wypełnić elastyczną szpachlówką Cap-elast. Metoda „żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,5-1,0 mm poszerzyć, zagruntować środkiem gruntującym Amphisilan Putzfetiger i wypełnić 2) konfekcjonowaną, mineralną szpachlówką naprawczą Capalith Fassadenspachtel P. 3) Pojedyncze rysy o rozwartości 0,3-0,5 mm szpachlować mineralną szpachlówką naprawczą Capalith Fassadenspachtel P z zatopieniem pasa siatki z włókna szklanego Capatect 650/110 szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na całej powierzchni. 4) Powierzchnie o rysach o rozwartości mniejszej do 0,3 mm szpachlować cało powierzchniowo warstwą grubości min. 3 mm. Konkretne rozwiązanie dobrać po odsłonięciu i określeniu rodzaju rys. - Wtopić siatki o odpowiedniej gramaturze na całości elewacji, aby zapobiec powstaniu rys i pęknięć. - Naprawić zniszczone detale architektonicznei – zagruntować preparatem Amphisilan Putzfetiger. Szpachlować elementy ozdobne masą szpachlową Capalith Fassaden Feinspachtel P na gładko w celu ich dodatkowego wyeksponowania. - W miejscach po usuniętym tynku wykonać nowy tynk o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską Capatect 170, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych. - Szpachlować całość powierzchni płaskich elewacji zbrojoną masą szpachlową Capalith Fassadenspachtel P w celu uzyskania jednorodnej struktury pod malowanie. - Pierwsze malowanie wykonać w całości farbą wypełniająco – szlamującą Caparol Amphisilan Compact. - Malowanie końcowe wykonać dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi Caparol Amphisilan NQG w kolorach uzgodnionych ze służbami nadzoru konserwatorskiego dla wcześniej odremontowanej wozowni. Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej. 2. Remont kominów poprzez odtworzenie części murowanych w technologii jak powyżej dla elewacji. 3. Remont tarasu dolnego polegający na wymianie popękanych i odspojonych płytek gresowych na bruk klinkierowy – cegła klinkierowa posadzkowa o wymiarach 200x 100 x 45 w kolorze elewacji oraz na naprawie spękanych balustrad betonowych tarasu. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/272. Planowane prace nie zakładają ingerencji w strukturę ścian zewnętrznych budynku, jedynie ich renowację w zakresie koniecznym dla uzyskania właściwego stanu technicznego i wyglądu budynku. - Zamawiający załącza projekt budowlany Architektura: Rewaloryzacja i remont zabytkowej Willi Oskara Zieglera stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ oraz „Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” wydane przez łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ. Kosztorysy nakładcze stanowiące Załącznik nr 11 do SIWZ – do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: www.uni.lodz.pl Wskazane w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są jedynie rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard zastosowanych materiałów, urządzeń, systemów i technologii. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne a w przypadku każdorazowego wskazania przyjąć należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne”. Wskazując w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Ustawy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a w przypadku każdorazowego wskazania przyjąć należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną