,,Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski - ,,R”’’

Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-217 Łódź, Sterlinga
 • Telefon/fax: tel. 426 335 877, , fax. 426 335 877
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera spółka z o.o.
  Sterlinga 13
  90-217 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 335 877, , fax. 426 335 877
  REGON: 47225228500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumrydygiera.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski - ,,R”’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ,,Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski - ,,R”’’ zgodnie ze szczegółowym zakresem i warunkami realizacji zamówienia zawartymi w: Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 2 do SIWZ, Projekcie budowlano-wykonawczym – Załącznik nr 3 do SIWZ, Przedmiarze robót – Załącznik nr 4 do SIWZ, Projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną