Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN ISO 11092:2014-11

Instytut Włókiennictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Włókiennictwa
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-103 Łódź, Brzezińska
 • Telefon/fax: tel. +48426163103 , fax. +48426792638
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Włókiennictwa
  Brzezińska 5/15
  92-103 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426163103, fax. +48426792638
  REGON: 00005023900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN ISO 11092:2014-11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN ISO 11092:2014-11 spełniający parametry techniczne określone w załączniku nr 1A do SIWZ. Przyrząd zwany pocącą się zaizolowaną cieplnie płytą i występujący pod oryginalną nazwą Sweating guarded hotplate przeznaczony jest wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych zgodnie z metodą badania opisaną w normie PN-EN ISO 11092:2014-11,,Tekstylia – Wyznaczanie właściwości fizjologicznych – Pomiar oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego ( metoda pocącej się zaizolowanej ciepnie płyty)”. Konstrukcja przyrządu powinna umożliwiać umieszczenie przyrządu w komorze klimatycznej o przestrzeni roboczej: szerokość – 120 cm x głębokość – 65 cm x wysokość – 120 cm, w którą zaopatrzone jest Laboratorium IW. Rozwiązanie konstrukcyjne płyt pomiarowych do pomiaru oporu pary wodnej i oporu ciepła powinny spełniać wymagania opisane w normie PN-EN ISO 11092:2014-11 i spełnienie wymagań powinna być zadeklarowane przez dostawcę przyrządu. Ponadto konstrukcja przyrządu powinna zapewniać: - kontrolowany przepływ strumienia powietrza nad płytą pomiarową, - pomiary dla próbek o zróżnicowanej grubości łącznie z maksymalną grubością 100 mm, - elektroniczne i manualne ustawienie wysokości płyty niezbędne dla dokładnego ustawienia parametrów testu. Oprogramowanie monitorujące przebieg pomiaru powinno: - posiadać moduły dla procedur wyznaczania Rct ( opór cieplny) i Ret ( opór pary wodnej), - umożliwiać automatyczne zadawanie warunków klimatycznych ( temperatura i prędkość przepływu powietrza) i monitorowanie podczas pomiaru, - monitorowanie wartości parametrów Rct i Ret podczas pomiaru ( przebieg wartości w postaci zmian w czasie wykonywania pomiaru – np. monitorowanie na wykresie), - zbieranie danych z pomiarów, wykonanie zadanych obliczeń i ich archiwizację. Dopuszcza się urządzenia równoważne rozumiane jako urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną