Przetarg nieograniczony na „Bezinwazyjną naprawę pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi” - Etap I

Teatr Wielki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Wielki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 339 960 , fax. 426 319 552
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 1
  90-249 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 339 960, fax. 426 319 552
  REGON: 27919500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.operalodz.com/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na „Bezinwazyjną naprawę pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi” - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ, w skład której wchodzą: projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót – w części prac objętych niniejszym zamówieniem. 2. Etap I obejmuje naprawę 9 (dziewięciu) sztuk pionów o numerach WD47, WD61, WD62, WD64, WD65, WD66, WD69, WD75 oraz WD76. 3. Dokumentacja projektowa wymieniona w pkt. 1 zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem, umową i warunkami zawartymi w SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego i inne wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia. 5. Zakres zadań objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 5.1. Prace przygotowawcze: a) czyszczenie elektromechaniczne pionów kanalizacji deszczowej za pomocą spiral od 8 do 32mm z odpowiednio dobraną końcówką, b) czyszczenie w przypadku trudnych do usunięcia zatorów – frezowanie za pomocą głowic na pojeździe ciśnieniowym, c) usunięcie osadów powstałych podczas wykonywania prac przygotowawczych, d) wykonanie sprawdzającego monitoringu TV każdego pionu przed przystąpieniem do montażu rękawa uszczelniającego. 5.2. Prace montażowe: a) montaż rękawa uszczelniającego, b) odcięcie końcówek, otwarcie bocznych przyłączeń, c) wykonanie próby szczelności przy użyciu sprężonego powietrza, d) wykonanie monitoringu każdego uszczelnionego pionu wraz z poziomym odcinkiem kanalizacji (poniżej rewizji) ułożonej do studzienki rewizyjnej lub do kolektora. Nagrania przekazać Zamawiającemu. 6. W pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę własną, można stosować wyroby równoważne, które posiadają parametry jakościowe i techniczne nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia oraz odpowiadają co najmniej tym samym normom i spełniają co najmniej te same zadania funkcjonalno – użytkowe co wyroby wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Jednocześnie, w pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 7. Prace objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane na czynnym, użytkowanym obiekcie. Wszelkie prace mogą być wykonywane w każdym dniu tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym (z uwzględnieniem godzin pracy Teatru). 8. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała pełny zakres zamówienia. 9. Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące wprowadzenia do rury kanalizacyjnej rękawa tekstylnego pokrytego folią poliuretanową, nasączanego żywicą epoksydową oraz czynności dotyczące prac instalacyjnych w zakresie realizacji robót budowlanych muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 10. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie polegało na złożeniu oświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 11. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 11.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny, 11.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 11.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 45.00.00.00-7 (roboty budowlane), 45.20.00.00-9 (roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej), 45.30.00.00-0 (roboty instalacyjne w budynkach), 45.23.00.00-8 (roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu), 45.23.11.00-6 (ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów), 45.23.13.00-8 (roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków), 45.33.23.00-6 (roboty instalacyjne kanalizacyjne), 45.23.21.30-2 (roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej). 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych (bezinwazyjna naprawa pionów kanalizacji deszczowej w budynku głównym Teatru Wielkiego w Łodzi) w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego – nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług lub robót w zakresie robót instalacyjnych, w tym instalacje sanitarne. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia. 21. Podwykonawcy: 21.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie; 21.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną