Przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w Łodzi.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 173
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl;http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglądy rozszerzone drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich położonych w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego oraz ul. S. Przybyszewskiego w Łodzi. Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich tj.: a) wiaduktu północnego w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. P. Gojawiczyńskiej, b) wiaduktu południowego w ciągu ul. gen. J. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. P. Gojawiczyńskiej, c) wiaduktu północnego w ciągu ul. S. Przybyszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Niciarnianą, d) wiaduktu południowego w ciągu ul. S. Przybyszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Niciarnianą - znajdujących się terenie miasta Łodzi (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 i pkt. 2 Prawa Budowalnego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym - Formularzu nr 2 (Tom I SIWZ), Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom II SIWZ), Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ).2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, Formularzu cenowym stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, formularzach cenowych, za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.3.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: a) obsłudze specjalistycznych urządzeń pomiarowych b) sporządzania wydruków komputerowych protokołów okresowej kontroli były wykonywane przez co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 4.Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631450-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną