„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2927E w Wardzynie gm. Brójce”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E na odcinku Pałczew – Wardzyn polegająca na wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni z wykonaniem poboczy i budową odcinka ścieku korytkowego. 2. Opis stanu istniejącego. Droga powiatowa nr 2927E posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej średnio od ok. 4,00 m do ok. 5,3 m. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym z licznymi spękaniami i trwałymi odkształceniami. W otoczeniu odcinka objętego zadaniem znajdują się pola uprawne. Wody opadowe i roztopowe kierowane są powierzchniowo (w granicach istniejącego pasa drogowego) do rowów przydrożnych w dużej części zamulonych i zanieczyszczonych. Na terenie planowanych robót nie zinwentaryzowano uzbrojenia kolidującego z przewidywanymi do realizacji robotami. 3. Opis stanu projektowanego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie na odcinku 211,07 m (od km 1+665,00 do km 1+ 876,07): 1) poszerzenia nawierzchni do szerokości 5,5 m, Konstrukcja poszerzenia  warstwa wiążąca z asfaltobetonu 4cm,  górna warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0-31,5 mm 20 cm,  dolna warstwa podbudowy –stabilizacja 2,5 MPa 15 cm,  warstwa odsączająca z piasku 15 cm. 2) nowej nakładki bitumicznej na całej szerokości jezdni (po poszerzeniu) grub. 4 cm, 3) wykonanie dwustronnie poboczy szerokości po 0,75 m, 4) wprowadzenie ścieku korytkowego i skarpowego 5) odmulenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych do głębokości średnio 20 cm na długości 93,00 m, 6) oczyszczenie przepustu drogowego Ø800, 7) wymiana istniejącego oznakowania pionowego, wg „Projektu Budowlano – wykonawczego przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2927E – Pałczew – Wardzyn, Materiały budowlane, sprzęt i maszyny. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałów i odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęt i maszyny podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ. 4. Prace związane z realizacją zadania. Dla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca winien uwzględnić niżej wymienione prace: 1) przygotowanie zaplecza budowy z doprowadzeniem mediów (w razie potrzeby), 2) opracowanie uzgodnienie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy, 3) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie, 4) obsługę geodezyjną, 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 6) zabezpieczenie na czas trwania budowy zlokalizowanej a nie oznaczonej na mapach infrastruktury technicznej – w przypadku natrafienia w trakcie robót. 5. Obowiązujące opracowania 1) Projekt budowlano –wykonawczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927E – Pałczew – Wardzyn” (załącznik nr 9 do SIWZ). 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) (zał. nr 10 do SIWZ). Załączony przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ) ma charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ww. opracowaniem oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót. 6. Zalecenia dla wykonawców. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe, jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji. 7. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących roboty bitumiczne i konstrukcyjne jezdni. 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie (Wykonawcy / Podwykonawców), podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego, (kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych). 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów 1 ÷ 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną