„Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi” oraz „Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska
 • Telefon/fax: tel. 42 675 75 00 , fax. 42 678 92 68
 • Data zamieszczenia: 2020-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Pomorska 251
  92-213 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 75 00, fax. 42 678 92 68
  REGON: 47214755900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi” oraz „Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamówienie dotyczy wykonania prac budowlanych Pakiet nr 1 - „Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi” Zlokalizowany przy ul. Św, Barbary 1/2 w Bełchatowie. Pakiet 2 – „Dostosowanie kompleksu budynków Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego szpitala klinicznego UM w Łodzi do aktualnych wymogów p.poż – budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – II etap prac” Zlokalizowanych przy ul. Pankiewicza 16 w Łodzi (dawniej ul. Sporna 36/51). 2. Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacja BIOZ” oraz „Dokumentacja projektowa” i „Książki przedmiarów” stanowiące załącznik w cz. B do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną