Przebudowa budynku i dobudowa szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu osobowego do budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2

Sąd Apelacyjny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, G. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 68 50 662 , fax. 42 209 11 71
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Łodzi
  G. Narutowicza 64
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 68 50 662, fax. 42 209 11 71
  REGON: 00431357500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku i dobudowa szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu osobowego do budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku i dobudowę szybu dźwigowego wraz z montażem dźwigu osobowego do budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót i badań geologicznych, które stanowią Załącznik Nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną