„Przebudowa antresoli wraz z wyposażeniem meblowym na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w ramach projektu FAMI ”Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 426 641 112
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 426 641 112
  REGON: 43080020000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl lub www.lodzkie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa antresoli wraz z wyposażeniem meblowym na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w ramach projektu FAMI ”Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy antresoli wraz z wyposażeniem meblowym na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w ramach projektu FAMI pn. „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”. Na poziomie antresoli zostaną wykonane następujące prace: a) w części budowlanej: - Wyburzenia i demontaże - Projektowane elementy konstrukcyjne - Projektowane schody wewnętrzne - Projektowane ściany wewnętrzne - Stolarka drzwiowa wewnętrzna - Wykończenie posadzek - Wykończenie ścian - Wymiana i uzupełnienie barierek b) w części instalacje elektryczne i teletechniczne - rozdzielnice - trasy kablowe - kable i przewody - oprawy oświetleniowe - system sterowania oświetleniem - osprzęt elektroinstalacyjny - instalacje połączeń wyrównawczych - instalacje KD - instalacje domofonowe - system zarządzania ruchem klientów - CCTV (monitoring wizyjny) - system antynapadowy - okablowanie strukturalne - SSP (system sygnalizacji pożaru) - oddymianie - DSO ( dźwiękowy system ostrzegania) - kolejkomat c) w części instalacje sanitarne - instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja z.w. c.w. cyrkulacji instalacji p.poż i hydrantowej - biały montaż - instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja oddymiania d) wyposażenie meblowe - stanowi odrębny załącznik opisujący ilości oraz rodzaj poszczególnych mebli stanowiące wyposażenie biurowe przebudowy antresoli na potrzeby biurowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w budynku Textilimpexu w Łodzi przy ul. Traugutta 25 z podziałem na strefy: paszportową, cudzoziemców oraz wspólną. Zadania realizowane w ramach projektu FAMI nr 9/10-2019/OG-FAMI pn. „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom” będą finansowane w ramach kategorii budżetu projektu tj. C1, C12, C14, C19, I1, I2 i I3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45200000-0, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45110000-1, 45421000-4, 45432000-4, 45442000-7, 45451000-3, 45111000-8, 45223000-6, 45310000-3, 45332200-5, 45332400-7, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7, 45331200-8 45351000-2 3. Zakres robót budowlanych sporządzony został z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowane w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 5. Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 3) do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego; 4) szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Czynności objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca złoży w dniu zawarcia umowy oświadczenie potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej na umowę o pracę. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących funkcje kierownicze. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP - zostały zawarte we wzorze umowy stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 7. Gwarancja i rękojmia 1) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, zainstalowane urządzenia i użyte materiały, na okres min. 60 m-cy, max. 84 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem pkt. 2). i 3) Gwarancja obejmuje gwarancję na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia i materiały, z zastrzeżeniem pkt. 2. 2) Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie meblowe stanowiące przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 3) Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia składające się na kolejkomat na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wzór dokumentu gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 8. Wizja lokalna: Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji w miejscu, w którym ma być wykonywany przedmiot niniejszego zamówienia, w celu umówienia terminu wizji, wykonawca powinien przesłać stosowny wniosek na adres: zamowienia@lodz.uw.gov.pl. 9. Inne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 PZP. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. Zamawiający nie zamierza wykazywać obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP. Zamawiający nie stawia wymogu oraz nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamówienie finansowane będzie z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: „Łódzkie przyjazne cudzoziemcom”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną