Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28 d w Łodzi, w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej od kwoty okresłonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-431 Łódź, ul. Ludwika Zamenhofa
 • Telefon/fax: tel. 42 637 75 32 , fax. 42 636 74 24
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
  ul. Ludwika Zamenhofa 10
  90-431 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 637 75 32, fax. 42 636 74 24
  REGON: 47042807600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.rio.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy organ nadzoru i kontroli gospodarki finansowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych przy ul. Ogrodowej 28 d w Łodzi, w nowej siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej od kwoty okresłonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Ogrodowej 28d w Łodzi, polegających na robotach budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym: 1) Roboty rozbiórkowe. 2) Roboty ziemne. 3) Roboty betonowe. 4) Izolacje fundamentów i ścian wewnętrznych piwnic. 5) Roboty murowe 6) Nadproża stalowe. 7) Postawienie ścianek działowych. 8) Wykonanie stolarki drzwiowej. 9) Wykonanie elementów kowalsko-ślusarskich. 10) Wykonanie podłóg. 11) Wykonanie tynków i oblicowań. 12) Montaż elementów pozostałych: uchwytów, szafek, luster, wieszaków, koszy, pojemników, wycieraczek, profili ze stali nierdzewnej, drzwiczek rewizyjnych. 13) Dostawa i montaż dźwigu osobowego. 14) Malowanie. 15) Wykonanie elewacji. 16) Budowa śmietnika. 17) Wykonanie sieci elektrycznych, okablowania, instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, zasilania bramy, gniazd. 18) Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej. 19) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej. 20) Wykonanie systemu telewizji użytkowej i systemu rozgłaszania przewodowego. 21) Zagospodarowane terenu na zewnątrz budynku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zawierają: 1) projekty budowlane, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, 2) przedmiary robót – roboty remontowe i renowacyjne; roboty instalacyjne: sieć elektryczna,, system telewizji użytkowej i rozgłaszania przewodowego, instalacja sieci strukturalnej, system sygnalizacji p.poż., roboty drogowe, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ, 4) projekty wykonawcze, stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. UWAGA – Roboty budowlane będące przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego i objęte są projektem budowlanym (załącznik nr 6 do SIWZ), który dotyczy także pozostałych elementów tego przedsięwzięcia. Zakres zamówienia wyznaczają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną