Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 449 poprzez zastosowanie zsynchronizowanego oznakowania na trzech przejściach dla pieszych w miejscowościach: Romanów, Brończyn, Gzików, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2019

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 449 poprzez zastosowanie zsynchronizowanego oznakowania na trzech przejściach dla pieszych w miejscowościach: Romanów, Brończyn, Gzików, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 449 poprzez zastosowanie zsynchronizowanego oznakowania na trzech przejściach dla pieszych w miejscowościach: Romanów, Brończyn, Gzików. Szczegółowy zakres robót ujęty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia. II.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). Wyjątek stanowią osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223800-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną