„Pełnienie nadzoru autorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
 • Data zamieszczenia: 2020-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
  Piotrkowska 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 272 62 80, , fax. 42 272 62 77
  REGON: 36442956300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie nadzoru autorskiego nad Rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć pn.:”Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul.Sanitariuszek 70/72 w zakresie: a) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, b) montażem sprzętu i wyposażenia, Zamówienie realizowane jest w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska 1.1. Zamówienie obejmuje swoim zakresem: W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest w szczególności do: Projektant przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego stosownie do art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Projektant zobowiązuje się w szczególności do: a) nadzoru nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, b) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych („Wykonawca”) powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, c) opiniowania przedstawionych przez Zamawiającego, Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, d) wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, w zakresie nie wymagającym uzyskania pozwolenia na budowę, e) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, f) uzupełniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami wcześniej wykonanych części dokumentacji, likwidacji kolizji między branżami, uzupełniania rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w projekcie, g) udziału w spotkaniach, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu; h) wykonania projektów zamiennych lub dodatkowych, o ile zajdzie taka potrzeba; i) opiniowanie możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową; j) uzgadnianie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę; k) uzyskanie akceptacji autora projektu do proponowanych rozwiązań zamiennych do dokumentacji dotyczących strefy chronionej prawem autorskim. l) sprawowanie nadzoru osobiście bez udziału podwykonawców. 1.2. Termin wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, wynosi 5 dni roboczych, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w ust. 1 lit. d), h) i k), w ciągu 10 dni roboczych,a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 1.3. Projektant zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z OPZ z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przyczym jego działania w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania. 1.4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę, powstałych z winy Projektanta, Projektant zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, zamienne pozwolenie na budowę), mając na uwadze postanowienie ust. 2. 1.5. Projektant pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót oraz będzie do dyspozycji na wezwanie Zamawiającego, przy czym: a) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na terenie budowy, b) pobyty powinny odbywać się dwa razy w miesiącu; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy, c) jeden pobyt na budowie nie oznacza pobytu jednej osoby, lecz wszystkich osób wymaganych przez Zamawiającego 1.6. Pełnienie nadzoru autorskiego w formie pobytów na budowie, przez które rozumieć należy: • przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, • dojazd na plac budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór autorski, • pobyt na budowie, • załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie (identyfikacja problemu, ocena sytuacji, wykonanie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów), • załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej nadzór (w tym konsultacje z Inżynierem Kontraktu / Zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym nadzorem autorskim), • wykonywanie rysunków zamiennych i opracowań dodatkowych oraz pozostałych czynności wynikających z umowy, w tym w szczególności z ust. 2 niniejszego paragrafu, • pozostałe niezbędne koszty takie jak: diety, noclegi, transport, utrzymanie personelu, środków łączności, itp. 1.7. Projektant jest zobowiązany wykonywać czynności nadzoru z własnej inicjatywy lub na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach nadzwyczajnych, niezwłocznie od otrzymania wezwania. Projektant będzie zgłaszał się na plac budowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 1.8. Wezwanie powinno być przekazane w formie pisemnej lub w formie e-maila przesłanego drogą elektroniczną. 1.9. Nadzór autorski mogą pełnić tylko osoby upoważnione do tego t.j. posiadające uprawnienia projektowe w danej branży. 1.10. Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji; b) żądania, wpisem do dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3.1. TOM I SIWZ, w Załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ zamieszczonym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne /postepowania-zakonczone/10183,Rozbudowa-Kompostowni-Miejskiej-w-Lodzi-przy-ul-Sanitariuszek-7072.html oraz w TOMIE II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną