Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Hermanowie.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Hermanowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Hermanowie, adres nieruchomości: 95-200 Pabianice, Hermanów 24 E (dz. nr 33/1), w oparciu o założenia Programu funkcjonalno – użytkowego. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. ETAP I • opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę 2. ETAP II • opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż • sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 3. ETAP III • wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu • pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie Zamawiający informuje, że dostawa wyposażenia ruchomego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 3.Dokładny zakres robót oraz materiały zawarte w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami stanowią podstawę niezbędną do wyceny i określenia technologii robót oraz standardu zastosowanych materiałów. 4.Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ. 5.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z ze zm.) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 6.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu. 7.Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 12. Wymagany okres gwarancji- minimum 36 miesięcy od dnia odbioru robót bez wad. 13.Wskazane przez Zamawiającego nazwy, rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia o tym samym lub wyższym standardzie. 14.Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Szczegółowy opis udzielania zaliczek określono w paragrafie 20 wzoru umowy- załącznik nr 10 do SIWZ. 15.Fakturowanie: częściowe, po zakończeniu określonego harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu robót budowlanych (ETAP III), którego ilości i prawidłowe wykonanie potwierdzi inspektor nadzoru. Wartość faktur nie mniejsza niż 300 000,00 zł/ brutto – dotyczy tylko ETAPU III. Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 16.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub dostawców materiałów budowlanych. 17.W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie. 18.Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. usunięcia z umów o pracę danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników. Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zweryfikowania. 19.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę Wykazu osób wraz z ich oświadczeniami w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 20.O każdej zmianie osób wymienionych w Wykazie osób, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od powstania zmiany) poinformować Zamawiającego poprzez złożenie aktualnego Wykazu osób. Zmiany w Wykazie osób, nie wymagają zmiany umowy. 21.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykazanych w Wykazie osób zatrudnionych, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 22.Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wykazu, o powierzeniu ich danych osobowych (imienia i nazwiska) Zamawiającemu i o przetworzeniu tych danych (w szczególności poprzez przechowywanie i utrwalanie) przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną