„Opracowanie przeglądów okresowych: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź”.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 173
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Kontakt/178

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie przeglądów okresowych: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie przeglądów okresowych (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym – zgodnie z art.62 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane): dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 – Przeglądy okresowe (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) dróg oraz wiat przystankowych.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych (przegląd pięcioletni wraz z przeglądem rocznym) dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź oraz wiat przestankowych zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Część 2 – Przeglądy okresowe (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym) obiektów inżynierskich.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych (przegląd pięcioletni z przeglądem rocznym obiektów inżynierskich znajdujących się w pasach dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych )położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź, zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1 i 2 (Formularze nr 2a, 2b) do SIWZ, w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ) oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dla części 1 i 2 zamówienia) - Tom II SIWZ.3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia, formularzach cenowych, za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.4.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające: - na wykonywaniu przeglądów dróg i przeglądów wiat przystankowych były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - dotyczy części 1- na wykonywaniu przeglądów obiektów inżynierskich były wykonywane przez co najmniej 1osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę - dotyczy części 2. 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 4 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności:a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a Ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631480-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną