Opracowanie operatów wodnoprawnych dla celów aktualizacji posiadanych pozwoleń wodno-prawnych odwodnienia sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie operatów wodnoprawnych dla celów aktualizacji posiadanych pozwoleń wodno-prawnych odwodnienia sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie operatów wodnoprawnych dla celów aktualizacji posiadanych pozwoleń wodno-prawnych odwodnienia sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, Zadanie 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, Zadanie 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, Zadanie 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zamówienia przewiduje się: 1) Opracowanie dokumentacji - operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasów dróg wojewódzkich, zgodne z wymogami określonymi w art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne; 2) Złożenie, w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wnioski o wydanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usług wodnych, wymienionych w punkcie 1; 3) Udzielanie, w trakcie realizacji zadania, wyjaśnień, wprowadzać niezbędne poprawki oraz stawiać się na wszystkie wezwania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zamawiającego; 4) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usług wodnych, wymienionych w punkcie 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną