opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części. 5.1.1. Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej budynków składu i kantoru wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w Łodzi przy ul. Pomorskiej 100 w zakresie: - szczegółowej konserwatorskiej inwentaryzacji architektonicznej dla budynku nr 1 - zgodnie z oznaczeniem na mapie - (załącznik nr 8 do SIWZ); - szczegółowej konserwatorskiej inwentaryzacji architektonicznej dla budynków nr 2 i nr 3 zgodnie z oznaczeniem na mapie - (załącznik nr 8 do SIWZ); - projektu rozbiórki budynku nr 1- zgodnie z oznaczeniem na mapie - (załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień; - projektu rozbiórki budynków nr 2 i nr 3 - zgodnie z oznaczeniem na mapie - (załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Kubatura budynków ≈ 3 954 m³ w tym : - budynek nr 1 ≈ 1 694 m³. - budynek nr 2 ≈ 1 795 m³. - budynek nr 3 ≈ 465 m³. 1) W zakresie opracowania konserwatorskich inwentaryzacji architektonicznych odrębnie : - dla budynku nr 1, - dla budynków nr 2 i nr 3 zgodnie z wytycznymi WUOZ (załącznik nr 7 do SIWZ) opracowania winny składać się: a) z części rysunkowej (rysunki rzutów, elewacji, przekrojów, więźby w skali 1:50, stolarki okiennej, drzwiowej, detalu w skali 1:10), b) części opisowej (określenie zastosowanych materiałów, techniki budowy, rozwiązań konstrukcyjnych w odniesieniu do wszystkich elementów architektonicznych), c) z części fotograficznej. Inwentaryzacje architektoniczne należy przedłożyć do uzgodnienia Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków oraz po wykonanych uzgodnieniach uzyskać odrębnie na budynek nr 1 i odrębnie na budynki nr 2 i nr 3 zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na ich rozbiórkę. 2) W zakresie opracowania projektów rozbiórki odrębnie : - dla budynku nr 1, - dla budynków nr 2 i nr 3 wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. a) Pełnienie w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 3) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm). 4) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 5) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. z późn. zm1186). 6) Forma opracowania dokumentacji projektowej (odrębnie dla budynku nr 1 i odrębnie dla budynków nr 2 i nr 3): a) wersja papierowa: - 6 egz. programu prac konserwatorskich przy zabytkach, - 4 egz. konserwatorskiej inwentaryzacji architektonicznej - 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ, - 6 egz. projektu wykonawczego, - 1 egz. przedmiaru robót (wszystkie branże), - 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową (wszystkie branże), - 2 egz. STWiOR. b) wersja elektroniczna - 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów. 5.1.2. Część 2: Opracowanie projektu rozbiórki budynków: mieszkalnego i gospodarczego zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 47 wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót STWiOR Wykonawca zobowiązany jest do również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania. Kubatura budynków ≈ 4 972,00 + 590,00 = 5 562,00 m3 1) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186). 2) Pełnienia w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186). 3) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm). 4) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm 5) Forma opracowania dokumentacji a) wersja papierowa - 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ, - 6 egz. projektu wykonawczego, - 1 egz. przedmiaru robót, - 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową, - 2 egz. STWiOR. b) wersja elektroniczna - 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów. 5.1.3. Część 3: Opracowanie dokumentacji technicznej budynków nieruchomości przy ul. Wschodniej 50 w Łodzi zgodnie z Postanowieniami PINB nr 1031/2019 i nr 1032/2019 z dnia 14.12.2019 roku w zakresie : - aktualizacji ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej o stanie technicznym budynku mieszkalnego lewej oficyny i nieużytkowanego budynku poprzecznej oficyny położonych w Łodzi przy ul. Wschodniej 50 wraz z analizą ekonomiczną opłacalności wykonania remontu łącznie z wpływem ewentualnej rozbiórki na budynki przyległe; - wykonanie projektu [PB+PW] rozbiórki budynków lewej i poprzecznej oficyny z projektem zabezpieczenia budynków przyległych do rozbieranych oficyn: lewej i poprzecznej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót STWiOR . Wykonawca zobowiązany jest do również do wykonania inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb opracowania. Kubatura budynków ≈ 1993,00 + 4 926,00 m³ = 6 919,00 m³. 1) W zakresie ekspertyzy o stanie technicznym nieruchomości opracowanie powinno zawierać: a) opis i analizę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz określenie rodzaju i wielkości stopnia ich zużycia, a także korozji biologicznej i mechanicznej, z ustaleniem przyczyn stwierdzonych uszkodzeń oraz określeniem niezbędnych prac budowlano-montażowych zapewniających dalsze bezpieczne użytkowanie budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: - elementów konstrukcyjnych: fundamentów, ścian nośnych z nadprożami, słupów, podciągów, belek, ścian osłonowych, stropów, stropodachów i dachów, schodów, ciągów wentylacyjno- kominowych, - elementów pozostałych: ścian działowych, podłóg , posadzek, okien, drzwi, tynków, elewacji ze wszystkimi elementami, nawierzchni podwórza, b) opis przyjętej metodyki przeprowadzenia badań elementów konstrukcji z lokalizacją odkrywek, c) opis jakości i stanu technicznego elementów konstrukcyjnych w miejscu wykonania odkrywek. d) kontrolne obliczenia statyczne dla elementów konstrukcyjnych budynku tj. elementów więźby dachowej, stropów strychowych, stropów nad piwnicami, stropów między kondygnacyjnych, stropów nad piwnicami, filarów ścian, elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, fundamentów, określając wytrzymałość i nośność elementów, e) sprawdzenie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych zewnętrznych. f) wnioski i zalecenia dotyczące pozostawienia, naprawy lub wymiany poszczególnych elementów obiektu z podaniem zakresu remontu i trybu prowadzenia prac lub np. konieczności wykonania doraźnych zabezpieczeń. Analiza stanu technicznego obiektu wykonana w oparciu o odkrywki, badania doraźne makroskopowe, sprawdzające obliczenia statyczne, powinna pozwolić na ustalenie przyczyny powstania zarysowań, nadmiernych ugięć, uszkodzeń i zniszczeń oraz ustalić jakość materiałów konstrukcyjnych i ich stopień zużycia. Częścią składową analizy będzie też tabelaryczne wyliczenie procentowego stopnia zużycia technicznego budynku. Do ekspertyzy należy załączyć wykonaną dokumentację fotograficzną i graficzną zniszczeń oraz uszkodzeń. 2) W zakresie opracowania projektu rozbiórki budynków lewej i poprzecznej oficyny z projektem zabezpieczenia budynków przyległych do rozbieranych oficyn wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiOR a) Pełnienie w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu o powyższą dokumentację nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). 3) Ekspertyza ma być wykonana w oparciu o normy stanowiące załącznik do aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uaktualniony w dniu 25.11.2016r. przez Polski Komitet Normalizacyjny zbiór norm PN-EN. 4) Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.). b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm). 5) Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 6) Dokumentacja powinna być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. z późn. zm1186). 7) Forma opracowania dokumentacji: a) wersja papierowa - 4 egz. ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej z analizą opłacalności wykonania remontu, - 6 egz. projektu budowlanego + BIOZ, - 6 egz. projektu wykonawczego, - 1 egz. przedmiaru robót, - 2 egz. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego metodą szczegółową, - 2 egz. STWiOR. b) wersja elektroniczna - 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). Na nośniku CD Wykonawca winien również w odrębnym katalogu przygotować pliki w formie umożliwiającej zamieszczanie ich na stronie internetowej, przy czym dla tej wersji dokumentacji nie należy umieszczać stron z zaświadczeniami i kopiami uprawnień projektantów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną