opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji technicznych i projektowych dla budynków administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi, w podziale na 3 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1.1. Część 1: Opracowanie ekspertyzy o stanie technicznym pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych zabytkowego budynku zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Roosevelta 17 oraz opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych (oddymianie klatek schodowych, wymiana drzwi piwnicy, hydrant) wraz z wykonaniem programu prac konserwatorskich przy zabytku, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiOR i uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń (pozwolenie na roboty budowlane, WKZ, WKSP). Uzgodnienia projektu należy wykonać w toku wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych. Usługa obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych 5.1.2. Część 2: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie remontu lokalu oraz budowy łazienki, projektu budowlanego i wykonawczego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz projektu budowlanego i wykonawczego instalacji elektrycznej w lokalu nr 11 usytuowanego w zabytkowym budynku przy ul. Tymienieckiego 33a w Łodzi wraz z opracowaniem programu prac konserwatorskich przy zabytku, STWiOR, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień z WKZ i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Usługa obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych. 5.1.3. Część 3: Opracowanie projektu rozbiórki murowanych budynków użytkowych oznaczonych na planie sytuacyjnym jako nr 1 i 2 zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 46 wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, STWiOR i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Usługa obejmuje wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną