Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostawę i montaż nowego ogrodzenia i utwardzenie drogi dojazdowej prowadzącej do strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Parku im. Piłsudskiego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostawę i montaż nowego ogrodzenia i utwardzenie drogi dojazdowej prowadzącej do strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Parku im. Piłsudskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostawę i montaż nowego ogrodzenia i utwardzenie drogi dojazdowej prowadzącej do strzelnicy przy ul. Konstantynowskiej 1 w Parku im. Piłsudskiego. 3.2 Szczegółowy zakres zamówienia określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, a w szczególności w Załącznikach nr 1 do Wzoru umowy. 3.3 Miejsce dotyczące przedmiotu zamówienia - Park im. Józefa Piłsudskiego- rejon alei Unii Lubelskiej, ulic Srebrzyńskiej, Krakowskiej, Krzemienieckiej i Konstantynowskiej. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.5 Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną