Obsługa portierska z ochroną obiektów

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska
 • Telefon/fax: tel. 422 721 913 , fax. 422 721 912
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi
  ul. Aleksandrowska
  91-205 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 721 913, fax. 422 721 912
  REGON: 29428900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wompcpl.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa portierska z ochroną obiektów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w obiektach WOMP CP-L w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 61/63, al. Piłsudskiego 133B, ul. Gdańskiej 117a, ul. Tymienieckiego 18 , polegającą na: a) ochronie obiektów, b) obsłudze portierni (wydawanie i pobieranie kluczy od pomieszczeń), c) obsłudze szatni dla pacjentów, d) obsłudze dźwigu dla niepełnosprawnych e) obsłudze aparatów telefonicznych znajdujących się w portierniach, f) obsłudze systemu elektronicznej sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu, g) monitorowaniu sygnałów z systemu alarmowego z powiadamianiem wraz z gotowością patrolu prewencyjnego (grupy interwencyjnej), h) konwojowaniu wartości pieniężnych poniżej 0,2 jednostki obliczeniowej raz w miesiącu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98341140-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną