Nr sprawy DZP.26.1.233.2020 Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 42 628 70 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 628 70 00, , fax. -
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr sprawy DZP.26.1.233.2020 Na zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania remontów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 1 - Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonywanie remontów w 246 lokalach z najmem socjalnym i pomieszczeniach tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Część 2 - Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej wykonywanie remontów w 94 lokalach mieszkalnych zamiennych i in. wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej. Przedmiot zamówienia dla obu części obejmuje w szczególności: - roboty demontażowe, rozbiórkowe, - roboty murowe, - roboty odgrzybieniowe, izolacyjne, iniekcje, impregnacje, - roboty tynkowe, wewnętrzne (w tym przygotowanie starych tynków do malowania), - roboty gipsowe i z prefabrykatów gipsowych (ściany, okładziny ścian i sufitów z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną), - wewnętrzne roboty malarskie, - podkłady pod posadzki (naprawa, remont, wymiana), - roboty posadzkowe, wykładzinowe i okładzinowe, - remont stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - roboty zduńskie, wymiana piecy węglowych przenośnych i przenośnych kuchni węglowych - naprawę, wymianę instalacji elektrycznej z osprzętem, montaż grzejników elektrycznych, - naprawę, wymianę instalacji wodociągowej z osprzętem i urządzeniami (wymiana kranów, baterii itp.), - naprawę, wymianę instalacji kanalizacyjnej z osprzętem i urządzeniami (wymiana syfonów, zlewów, zlewozmywaków, muszli ustępowych, desek sedesowych, brodzików, wanien itp.), - doszczelnienie przewodów kominowych, wymianę wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą osprzętu i urządzeń (elastyczne przyłącza, kuchnie gazowe, bojlery, piece dwufunkcyjne, itp.), - remont, naprawę, wymianę wewnętrznej lokalnej instalacji CO. i CWU przy zastosowaniu piecy jedno- i dwufunkcyjnych z wymianą osprzętu i urządzeń ( piece CO., grzejniki itp.), - doszczelnienie, montaż wkładów kwasoodpornych, - uzyskanie pozytywnych opinii kominiarskich na zakończenie robót remontowych, - wytworzenie dokumentów odbiorowych instalacji oraz dokumentów związanych z koniecznością zawarcia umów przez przyszłych mieszkańców z dostawcami mediów (próby szczelności: wod-kan, gaz oraz skuteczność zerowania instalacji elektrycznej i rezystancji izolacji). Miejsce realizacji, szczegółowy zakres robót będą każdorazowo precyzowane przez Zamawiającego przy składaniu zleceń w zakresie umowy ramowej. Ilość lokali jest wartością szacowaną i nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - przedmiarami robót lub kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do zlecenia, - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy, na stolarkę okienną 60 miesięcy; min. 24 miesiące gwarancji na urządzenia zainstalowane w lokalu; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych. Wartość zamówienia (netto): 5 000 491,95 zł część 1: 3 177 694,17 zł część 2: 1 822 797,78 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną