Modernizacja ogrodzenia Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ogrodzenia Ogrodu Botanicznego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja ogrodzenia Ogrodu Botanicznego w Łodzi, dz. nr 24/32, 24/33 obręb P-25: 3.1.1 Szczegółowy zakres prac, w tym podział na zamówienie podstawowe i opcyjnie określa Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ (w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy). 3.1.2 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę KERRIA Piórkowski, Spółka jawna z Koła stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.2 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie wykonania: w zakresie demontażu i montażu ogrodzenia, malowanie bram, furtek i przęseł, renowacji cokołów o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.3 Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady: wynosi minimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zwiększyć okres gwarancji do: 66 miesięcy albo 72 miesięcy otrzymując z tego tytułu dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy. Okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną