Malowanie sali gimnastycznej w ZSG w Łodzi

Zespół Szkół Gastronomicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Gastronomicznych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 426 361 233 , fax. 426 361 233
 • Data zamieszczenia: 2019-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych
  ul. Sienkiewicza 88
  90-357 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 361 233, fax. 426 361 233
  REGON: 18584400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsg.ddns.net/strona/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna JST, szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie sali gimnastycznej w ZSG w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac malarskich i budowlanych w sali gimnastycznej w ZSG w Łodzi. W zakres obowiązków w ramach przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie wszelkich robót określonych w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Sala gimnastyczna znajduje się w budynku ZSG w Łodzi o wymiarach 8,91 m x 18,70 m, o zróżnicowanej wysokości od 6,00 m do 7,5 m. Roboty malarskie należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu całej posadzki sali. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie roboty będą prowadzone na działającym obiekcie, należy zapewnić normalne funkcjonowanie Instytucji. W razie potrzeby zabezpieczyć pomieszczenia kurtynami przeciwpyłowymi. Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony na bazie przedmiaru robót. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy. Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek doprowadzenia terenu prowadzonych robót do porządku oraz usunięcia wszelkich pozostałości po pracach budowlanych. Oznaczenie wg CPV: 45.00.00.00 -7 – roboty budowlane, 45410000-4 - tynkowanie. UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które przy realizacji przedmiotowego zadania będą wykonywać następujące czynności: prace budowlane: roboty malarskie i tynkarskie. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną