Malowanie i remont wybranych pomieszczeń II, V, VI, VII, VIII oraz IX Domu Studenta Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, al. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. 42 6312027, 6312019, , fax. 42 6364177
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka Osiedle Akademickie
  al. Politechniki 3a
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6312027, 6312019, , fax. 42 6364177
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie i remont wybranych pomieszczeń II, V, VI, VII, VIII oraz IX Domu Studenta Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych robót budowlanych w zakresie konserwacji powłok malarskich, prac instalacyjnych i elektrycznych w wybranych pomieszczeniach II, V, VI, VII, VIII oraz IX Domu Studenta Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy wykaz prac do zrealizowania oraz zestawienie materiałów określone zostało w Dokumentacji projektowej, na którą składa się przedmiar robót oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR). Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary robót pełnią funkcję wyłącznie pomocniczą i orientacyjną, a ich celem jest ułatwienie Wykonawcy sporządzenia oferty przetargowej. Stanowią one część składową opisu przedmiotu zamówienia i nie mogą być dla Wykonawcy jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty. Zakres prac obejmuje ponadto sprzątanie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Zakres robót obejmuje również utrzymanie stałej czystości wszystkich remontowanych pomieszczeń, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci powstałych na skutek realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Wywóz śmieci i innych odpadów winien być dokonywany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Po stronie Wykonawcy leżą koszty organizacji terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy oraz inne koszty związane z realizacją budowy, w szczególności koszty zabezpieczenia i ogrodzenia terenu pod zaplecze budowy i składu materiałów, koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty ochrony mienia, wywozu i utylizacji materiałów, a także inne koszty, które mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidziane przez Wykonawcę na etapie złożenia oferty, niezbędne do realizacji zamówienia. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W przypadku, gdy w Dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w Dokumentacji. Przed wykonaniem wyceny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na wymienionych w Specyfikacji obiektach: II Dom Studenta Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 5, Łódź, V Dom Studenta Politechniki Łódzkiej, ul. Lumumby 3, Łódź, VI Dom Studenta Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 11, Łódź, VII Dom Studenta Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 9, Łódź, VIII Dom Studenta Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 40/42, Łódź, IX Dom Studenta Politechniki Łódzkiej, ul. Piotrkowska 277, Łódź (wjazd od ul. Wólczańskiej 232), w celu szczegółowego sprawdzenia warunków wykonania zamówienia oraz porównania z przedmiarem robót. Wizja lokalna obiektów – po uprzednim kontakcie telefonicznym – tel. /42/ 631-20-19, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zamawiający informuje, iż prace będą wykonywane w czynnych obiektach zakwaterowania zbiorowego, w związku z tym muszą być prowadzone w sposób możliwie jak najmniej zakłócający spokój mieszkańców i niepowodujący zagrożeń dla życia i mienia przebywających w obiektach osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną