Kontynuacja zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-857 Łódź, Irysowa
 • Telefon/fax: tel. 42 233 96 06 , fax. 42 233 96 08; 233 96 75
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
  Irysowa 2
  91-857 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 96 06, fax. 42 233 96 08; 233 96 75
  REGON: 01751157500154
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontynuacja zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych przy drodze ekspresowej numer 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektów wykonawczych ekranów akustycznych oraz budowa tychże ekranów przy drodze ekspresowej nr 8 na odcinku Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego, od km 324+772 do km 408+805 celem wypełnienia zapisów decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2016r., znak RŚVI.7033.33.2016.JG zmienionej decyzją Marszałka Województwa znak RŚVI.7033.1.2017.JG z dnia 06.11.2017 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną