Kompleksowa usługa prania, dzierżawy i dystrybucji bielizny szpitalnej oraz pozostałego asortymentu dla Spec. Psych. ZOZ w Łodzi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-229 Łódź, Aleksandrowska
 • Telefon/fax: tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleksandrowska 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 71 55 777, , fax. 42 652 80 30
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.babinski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa prania, dzierżawy i dystrybucji bielizny szpitalnej oraz pozostałego asortymentu dla Spec. Psych. ZOZ w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dzierżawy , prania i dystrybucji bielizny oraz pozostałego asortymentu szpitalnego zgodnie z zapotrzebowaniem Spec. Psych ZOZ w Łodzi realizowana poprzez : 1.1. odbiór i pranie brudnej pościeli szpitalnej i innego asortymentu będącego własnością Zamawiającego z poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego 1.2. odbiór i pranie brudnego innego asortymentu będącego własnością pacjentów Zamawiającego z poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego 1.3. odbiór i pranie brudnej pościeli szpitalnej dzierżawionej od Wykonawcy z poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego 1.4. dzierżawę 600 nowych kompletów bielizny szpitalnej koloru białego. Na komplet składa się : poszwa o wymiarach 160x200 cm; poszewka o wymiarach 80x80 cm; prześcieradło z gumką na materace szpitalne o wymiarach 90x200x15 cm 1.5. dostawę czystej , wypranej bielizny i innego asortymentu wymienionego w punktach 1.1-1.4 do poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego transportem Wykonawcy codziennie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w przedziale między godzin 11:00- 12:00 zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. nr 1 do umowy. Zmawiający wskazuje , iż dostawa pościeli i asortymentu do poszczególnych komórek będzie liczył od godziny stawiennictwa Wykonawcy w Oddziale Psychiatrycznym C. Rozpoczęcie usługi i stawiennictwo w Oddziale Psychiatrycznym C po godzinie12:00 będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji usługi będą liczone wobec godziny . Zamawiający dopuszcza jeden raz w tygodniu transport asortymentu w godzinach popołudniowych, jednak dostawa musi zostać zakończona do godziny 20:00. Przewidywane, szacunkowe ilości przekazywane do prania w całym okresie obowiązywania umowy obejmującej 36 miesięcy to: a. ok. 210 000 kg pościeli szpitalnej będącej własnością Zamawiającego ,b. ok. 1 100 kg pozostałego asortymentu nie będącego własnością Zamawiającego ( m.in. odzież pacjentów)c. ok. 16 000 kg bielizny dzierżawionej od Wykonawcy. 2 Wydzierżawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę w III turach w okresie obowiązywania umowy (36 miesięcy) bielizny szpitalnej w ilości 600 kompletów pościeli szpitalnej zgodnie z pkt.1.4 SIWZ. W skład kompletu wchodzi: poszwa o wymiarach 160x200 cm; poszewka o wymiarach 80x80 cm; prześcieradło z gumką na materace szpitalne wymiarach 90x200x15 cm, wykonanej z tkaniny bawełniano- poliestrowej ( skład: 50%/50%) o gramaturze nie mniejszej niż 170g/m² , temp. prania 95ºC z możliwością dezynfekcji, posiadającą aperturę bakteriostatyczną ( tekstylia w systemie ochrony zdrowia). Ilość dzierżawionych kompletów (o których mowa w pkt. 2.) nie jest tożsama z szacunkową ilością prania bielizny dzierżawionej (o której mowa w pkt. 7.1.c). Dzierżawie podlega wyłącznie bielizna pościelowa w postaci poszew, prześcieradeł (co stanowi 600 komp. –poszwa+ poszewka+ prześcieradło) pościeli szpitalnej. Zamawiający ponadto wskazuje, iż po okresie 12 miesięcy i kolejno po 24 miesiącach liczonych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy - dzierżawiona pościel (tj.400 komp. ) będzie nadal prana u Wykonawcy, przy zastosowaniu stawki za usługę prania jak dla pościeli własnej Zamawiającego. Natomiast po zakończeniu umowy, tj. po 36 miesiącach cała dzierżawiona pościel będzie własnością Zamawiającego. Ilość dzierżawionych kompletów nie jest tożsama z szacunkową ilością prania bielizny dzierżawionej. W trakcie trwania całej umowy dzierżawiona pościel (komplety) będą wielokrotnie prane. Oznacza to, że odpowiednio po 12 miesiącach, 24 miesiącach i 36 miesiącach – proporcjonalna wartość dzierżawionej bielizny przechodzi na własność Zamawiającego. Po 12 miesiącach przechodzi własność 200 kompletów, po 24 miesiącach – 400 kompletów, a po 36 miesiącach – 600 kompletów . Zatem co 12 miesięcy obowiązywania umowy – na własność przechodzi 200 kompletów. 4. Zamawiający zastrzega możliwość dzierżawy powyżej opisanych 600 kompletów w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Przekazanie dzierżawy nie będzie miała wpływu na znaczne zwiększenie ilości pranej bielizny będącej własnością Zmawiającego oraz spadek ilości prania bielizny dzierżawionej. W ramach czynności jakie ma zrealizować Wykonawca wchodzi: pranie, dezynfekcja, moczenie, krochmalenie, maglowanie, suszenie, prasowanie bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży pacjentów oraz odzieży fasonowej i roboczej pracowników. Zakres zamówienia obejmuje również zapewnienie i dostarczenie przez Wykonawcę dostarczenia worków w ilościach wynikających z bieżących potrzeb oraz zapewnienia i dostarczenia przez Wykonawcę na poszczególne Oddziały 23 wózków z podziałem na czystą i brudną pościel, 23 stojaków i 11 wózków zbiorczych na brudną bieliznę do Pawilonów szpitalnych. W/w wózki i stojaki zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca świadczył usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi jakie nakładane są na procesy prania oraz technologie (pralnia posiadająca barierę higieniczną). Transport bielizny oraz pozostałego asortymentu szpitalnego przekazywanego do pralni musi być świadczony tylko odpowiednio przygotowanymi środkami transportu spełniającymi obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie przewożenia bielizny brudnej i czystej, dopuszczonym przez właściwego Inspektora Sanitarnego. Zamawiający wymaga by środki transportu, których Wykonawca będzie używał w ramach realizacji niniejszego zamówienia - posiadały podzieloną skrzynię załadunkową na część czystą i brudną co uniemożliwia stykanie się asortymentu czystego z asortymentem brudnym, przy zachowaniu bariery sanitarnej lub też w przypadku środków transportu, które nie posiadają przedzielonych skrzyni załadunkowych – wymagane jest by Wykonawca realizował usługę odpowiednią ilością środków transportu, które będą użytkowane wyłącznie, rozdzielnie do przewozu bielizny czystej i przewozu bielizny brudnej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Rozdział III siwz oraz projekt umowy i opis przedmiotu zamówienia będącymi załącznikami do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną