Kompleksowa usługa archiwizacji dokumentacji medycznej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 93-252 Łódź, Felińskiego
 • Telefon/fax: tel. 426 892 081, , fax. 426 892 081
 • Data zamieszczenia: 2020-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi
  Felińskiego 7
  93-252 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 892 081, , fax. 426 892 081
  REGON: 47223799500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmgorna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa archiwizacji dokumentacji medycznej dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest kompleksowa usługa przygotowania dokumentacji, pakowania, odbioru, transportu (wraz z załadunkiem i wyładunkiem), porządkowania, archiwizacji, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej przez okres 4 lat zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. z Dz. U. z 2018 roku, poz. 217) dla Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w pkt. 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79995100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną