Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni gazowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3

Instytut Włókiennictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Włókiennictwa
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 92-103 Łódź, Brzezińska
 • Telefon/fax: tel. +48426163103 , fax. +48426792638
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Włókiennictwa
  Brzezińska 5/15
  92-103 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426163103, fax. +48426792638
  REGON: 00005023900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iw.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do kotłowni gazowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do kotłowni gazowej Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3 wytwarzającej parę technologiczną dla potrzeb wydziału produkcji doświadczalnej Instytutu Włókiennictwa. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktu poboru poprzez istniejące przyłącze o średnicy 90 mm PE, punkt wejścia do systemu gazowego – stacja redukcyjna gazu na zewnątrz budynku na terenie posesji Grupa taryfowa PSG (dystrybucja) - W-6A.1, grupa taryfowa sprzedawcy (obrót) – BW-6. Moc umowna 2414 kWh/h. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie odbioru: min. 6 kPa, maks. 10 kPa. Zamawiający nie jest zwolniony z płacenia podatku akcyzowego. Operator Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Warszawa , ul. Jana Kazimierza 3 Numer aktualnie obowiązującej umowy: - 46/64/279980/2018– umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy: data zawarcia umowy – 24.08.2018 r., umowa na czas określony od 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. Obowiązująca umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nie wymaga wypowiedzenia. Numer ID: 0031922755; Zamawiający prognozuje roczne zużycie gazu 5.003.232 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną