,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ,,IPS - Zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.1.A) Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie aplikacji wspierającej sporządzanie raportów analitycznych dotyczących usług i instrumentów rynku pracy. – szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1, Opis Przedmiotu Zamówienia; B) W ramach realizacji Zamawiający wymaga : 1. Instalacji dostarczanej aplikacji na serwerach udostępnionych przez Zamawiającego. 2. Świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 24 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określają Wzór umowy który stanowi załącznik nr 2 do Rozdziału II s.i.w.z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72262000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną