,,IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Łódzki Ośrodek Geodezji
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2020-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, , fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl w zakładce zamówienia publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,IPS – Zakup i wdrożenie aplikacji Elektroniczna Karta Zdrowia Ucznia na potrzeby projektu „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem realizacji zamówienia jest zwiększenie efektywności działania jednostek odpowiedzialnych za obszar polityki społecznej w mieście poprzez usprawnienie współpracy między jednostkami, upowszechnienie wykorzystywania systemów teleinformatycznych, zautomatyzowanie wymiany danych, optymalizację procesów obiegu informacji, zapewnienie interoperacyjności wykorzystywanych systemów. 1.2 Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1.1 do OPZ. 1.3 W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga : 1.3.1 Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia (dalej PRZ) według wymagań opisanych w rozdziale VIII. 1.4.1 Instalacji dostarczonej aplikacji na serwerach wirtualnych umieszczonych na infrastrukturze przetwarzania danych Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych (dalej MCPD) udostępnionej przez Zamawiającego. 1.5.1 Przeprowadzenie instruktażu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi dostarczonej aplikacji. 1.6.1 Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 1.7.1 Świadczenie serwisu wsparcia technicznego przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w trakcie trwania gwarancji i rękojmi. 1.8.1 Świadczenie wsparcia technicznego zgodnie z ofertą Wykonawcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 1.4 Wymagania prawne. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych przez jednostki publiczne, w tym między innymi spełniać wymagania następujących aktów prawnych: 1.4.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 1.4.2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330). 1.4.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 1.4.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). 1.4.5. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r., poz. 730). 1.5 Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wszystkie komponenty składające się na Przedmiotem Umowy (Oprogramowanie, usługi).Uwaga: Zamawiający odrzuci oferty, w których nie zostanie zaoferowany minimalny okres gwarancji i rękojmi. 1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy który stanowi załącznik nr 2 do Rozdziału II s.i.w.z. 1.7 Podane opisy funkcjonalności aplikacji należy traktować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza oferowanie aplikacji o funkcjonalnościach lepszych niż żądane. 1.8 W sytuacji jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanego przez Zamawiającego oprogramowania, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego oprogramowanie równoważne posiada funkcjonalność zgodną z opisaną przez Zamawiającego. 1.9 W celu wykazania, że oferowane dostawy/usługi odpowiadają wymaganiom określonym w s.i.w.z. wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Formularz Nr 10 – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowaną aplikację wszystkich wymaganych funkcjonalności i warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 1.10 Pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do Rozdziału II j s.i.w.z .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną