Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz projekt odtworzenia strat w drzewostanie po nawałnicach z 2017 r. w zabytkowym Parku im Adama Mickiewicza w Łodzi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz projekt odtworzenia strat w drzewostanie po nawałnicach z 2017 r. w zabytkowym Parku im Adama Mickiewicza w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania składającego się z inwentaryzacji zieleni wysokiej oraz projektu nasadzeń w celu odtworzenia strat w drzewostanie po nawałnicach z 2017 r. w zabytkowym Parku im Adama Mickiewicza w Łodzi. Szczegółowy zakres zamówienia określony został we Wzorze umowy, a w szczególności w Załączniku nr 1 do Wzoru umowy. 3.2 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3.3 Załącznik nr 5 do SIWZ - przykładowy plik z danymi wyeksportowanymi z programu „mapItGIS Pro”. (Folder skompresowany – zawiera oryginalny plik CSV z przykładowymi danymi oraz te same dane wyeksportowane pomocniczo do pliku arkusza kalkulacyjnego XLSX) 3.4 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.5 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną