Dostawy warzyw świeżych, ziemniaków, warzyw przetworzonych i jabłek dla Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

Zakład Karny nr 1 w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-612 Łódź, ul. Beskidzka
 • Telefon/fax: tel. 042 6750415, 6750415 , fax. 426 750 500
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 1 w Łodzi
  ul. Beskidzka 54
  91-612 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6750415, 6750415, fax. 426 750 500
  REGON: 32006400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw świeżych, ziemniaków, warzyw przetworzonych i jabłek dla Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy warzyw świeżych, ziemniaków, warzyw przetworzonych i jabłek dla Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi. Cześć 1. Warzywa świeże; 1. Marchew korzeń 14 500kg; 2. Pietruszka korzeń 8 000kg; 3. Seler korzeń 9 000kg; 4. Cebula średnia 8 000kg; 5. Por 6 000kg; 6. Burak ćwikłowy 8 000kg; 7. Kapusta biała 5 000kg; 8. Kapusta biała młoda 700kg; 9. Kapusta czerwona 2 000kg; 10. Kapusta pekińska 1 700kg; 11. Kalafior 1 500kg; 12. Sałata 300kg; 13. Koperek 300kg; 14. Ogórek zielony 800kg; 15. Nać pietruszki 500kg; 16. Nać selera 500kg; 17. Botwinka 200kg; Dostawy warzyw poz. 1 do 9 w okresie od podpisania umowy do 31.03.2020 r. będą realizowane sukcesywnie w cyklu dwutygodniowym, a od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. w jednotygodniowym cyklu zamówienia. Dostawy warzyw poz. 10 do 17 sukcesywnie w sezonie. Część 2. Ziemniaki; Ziemniak jadalny 82 000 kg Dostawy w okresie od podpisania umowy do 31.03.2020 r. sukcesywnie w cyklu miesięcznym, a od 01.04.2020 r. do 31.10.2020 r. w jednotygodniowym lub dwutygodniowym cyklu zamówienia. Część 3. Warzywa przetworzone. 1. Kapusta kiszona 6 000kg; 2. Ogórek kiszony 3 500kg; Dostawy będą realizowane sukcesywnie w cyklu miesięcznym od podpisania umowy do 31.10.2020 r. zgodnie z zamówieniem. Część 4. Jabłka. Jabłka gat. (Delikates,Lobo,Rubin, Szampion 120-160g/szt. 17 000kg; Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dwutygodniowym cyklu zamówienia od podpisania umowy do 31.10.2020 r. 1. Podane w tabelach (część:1,2,3,4) potrzeby są ilościami maksymalnymi jaką może zamówić Zamawiający i może on ulec zmniejszeniu maksymalnie o 30% w zależności od potrzeb zamawiającego. Proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego. 2. Dostawy towarów będą realizowane przez Wykonawcę w postaci dostaw częściowych w godzinach 9:00-14:00 na podstawie zamówień pisemnych lub telefonicznych składanych przez zamawiającego (pracownika służby żywnościowej Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi) najpóźniej na trzy dni przed terminem realizacji zamówienia. Realizacja tych dostaw odbywać się będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r., pojazdem nie przekraczającym wysokości 3,6 m, szerokości 3,6 m i długości 15 m z uwagi na rozmiary bramy wjazdowej. 3. Koszt transportu towaru ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru środkami transportu przystosowanymi do transportu zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi określonymi w odrębnych przepisach. 5. Towar dostarczany przez Wykonawcę będzie w opakowaniach jednostkowych typu: skrzynki, beczki, worki. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dokonywanych dostaw, ich zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostaw, właściwości i jakości dostarczanych produktów. 7. Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego produktów każdorazowo po dostawie kolejnej partii. W przypadku zakwestionowania dostawy Zamawiający sporządza ZGŁOSZENIE REKLAMACJI NIEZGODNOŚCI DOSTAWY, które podpisuje wykonawca lub jego przedstawiciel. Jeden egzemplarz zgłoszenia otrzymuje wykonawca i stanowi on podstawę do wykonania warunków reklamacyjnych. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów jakościowych i ilościowych, niezależnie od ZGŁOSZENIA REKLAMACJI o którym mowa w pkt 7 Zamawiający zobowiązuje się powiadomić telefonicznie Wykonawcę o złej jakości dostarczonych produktów oraz o brakach ilościowych w dniu dostawy. 9. Wykonawca zobowiązuje się wymienić zakwestionowaną partię produktów na wolną od wad w ciągu max. 48 godzin od powiadomienia przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 10. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wymiany wadliwego produktu w ciągu max. 48 godzin od powiadomienia, Zamawiający ma prawo dokonać interwencyjnego zakupu tego produktu u innego dostawcy, zaś poniesionymi kosztami wynikającymi z różnicy cen brutto za produkt obciąży Wykonawcę. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r. w siedzibie zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną