Dostawa wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Łódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54 , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, fax. 42 635 43 26
  REGON: 12870000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. 2) Dokładny wykaz zamawianego wyposażenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Wykonawca składając ofertę załącza tylko te części arkusza cenowego – Załącznika nr 2 do SIWZ/Umowy, które są przez niego zaoferowane. 4) Wskazane w arkuszu cenowym przykładowe rysunki, które mogą charakteryzować produkty wykonywane przez konkretnego wykonawcę są przykładami, które wskazują standard i jakość zastosowanych rozwiązań i technologii. 5) Zamawiający będzie uprawniony do zamówienia niektórych asortymentów podanych w Załączniku nr 2 w ilościach większych lub mniejszych aniżeli ilości podane w kolumnie oznaczonej „ilość sztuk” Załącznika nr 2, stanowiącego integralną część umowy, z zachowaniem ogólnej wartości umowy oraz w zaoferowanych cenach jednostkowych. 6) Dostawa obejmuje także transport na miejsca przeznaczenia wskazane w SIWZ oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ/Umowy, wniesienie wyposażenia, montaż, oczyszczenie i przygotowanie wyposażenia do użytkowania. 7) Wykonawca zobowiązuje się przed wykonaniem przedmiotu zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń i pomiarów z natury (pakiet nr 2) oraz uzgodnić kolorystykę wyposażenia meblowego (pakiet nr 1+2+3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną