Dostawa wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 z siedzibą w Łodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0025/17-00 pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 91-836 Łódź, al. I Dywizji 16-18
 • Telefon/fax: tel. 426 571 653 , fax. 426 574 065
 • Data zamieszczenia: 2020-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
  al. I Dywizji 16-18
  91-836 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 571 653, fax. 426 574 065
  REGON: 19534000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zszs2.szkolnastrona.pl, http://www.bip.zszs2lodz.wikom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 z siedzibą w Łodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0025/17-00 pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 z siedzibą w Łodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18, realizowana w ramach projektu nr RPLD.11.03.01-10-0025/17-00 pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39221000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną