Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej dla SP 170 w Łodzi ze środków pozyskanych w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość.” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-532 Łódź, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 42 638 48 88 , fax. 42 638 48 77
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
  ks. I. J. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77
  REGON: 00051418200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej dla SP 170 w Łodzi ze środków pozyskanych w ramach projektu ,,Dobry start w dorosłość.” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie szkolnej sieci komputerowej dla SP 170 w Łodzi ze środków pozyskanych w ramach projektu „Dobry start w dorosłość” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności – Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji – Poddziałanie: XI.1.4 Kształcenie ogólne - miasto Łódź.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 4 części: Część I - Zakup przenośnych komputerów dla ucznia, nauczyciela wraz z oprogramowaniem, zakup komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem, zakup okablowania strukturalnego umożliwiającego wykonanie szkolnej sieci komputerowej, wykonanie usługi podłączenia do sieci, zakup interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku. Część II – Zakup 16 tabletów - mobilnych urządzeń mających funkcje komputera. Część III - Zakup szafy mobilnej na 10 laptopów, listew zasilających. Część IV - Zakup sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych umożliwiających drukowanie, kopiowanie i skanowanie wraz z zapasem kartridży atramentowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną