Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją regałów przesuwnych w Wydziale Archiwum mieszczącym się w budynku Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-436 Łódź, Al. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
  Al. Kościuszki 83
  90-436 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 25 47 163, , fax. 042 25 47 181
  REGON: 00102289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją regałów przesuwnych w Wydziale Archiwum mieszczącym się w budynku Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją regałów przesuwnych, stanowiących wyposażenie pomieszczenia magazynowego, przeznaczonego na archiwum, mieszczącego się w budynku Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Ustronnej 3/9, 93-350 Łódź. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest: a) zaprojektować optymalny układ regałów przesuwnych w pomieszczeniu magazynowym (rzut pomieszczenia w załączniku do niniejszego dokumentu) z uwzględnieniem: • jak największego stopnia wykorzystania powierzchni pomieszczenia magazynowego, • konieczności zachowania niezbędnego ciągu komunikacyjnego wzdłuż ściany, tj. przejścia o szerokości 95-100 cm (mierząc od zewnętrznej części korby regału), a także między regałami, w celu umożliwienia swobodnego poruszania się wózkiem, • zapewnienia miejsca pracy archiwisty, tj. powierzchni o wymiarach 0,90 m x 0,50 m, w narożniku ściany; b) dostarczyć oraz zamontować w pomieszczeniu magazynowym regały przesuwne o następujących parametrach: • długość półek maksymalnie 100 cm (dopuszczalne długości przy uwzględnieniu wskazanej poniżej nośności półki), • głębokość półek – g = 30 cm, • odstępy między półkami h = 33 cm, • ilość półek w pionie – i = 8 + 1 kryjąca, • grubość półki – 3 cm, • nośność półki – Q = 80 kg/mb, • mocowanie półek na zaczep co 3 cm, • półki pozbawione ostrych krawędzi i kantów, • ściany działowe: stężenia krzyżowe oraz listwa (ogranicznik) montowana w połowie prześwitu każdej półki, • szyny wpuszczane w posadzkę, z uzupełnieniem ewentualnych różnic poziomów (górna część szyny musi być równa z poziomem posadzki), umożliwiające bezkolizyjny przejazd wózkami archiwizacyjnymi, • wysokość regałów (H) – (max) 310 cm, • łączna ilość półek użytkowych w regałach – minimum 690 mb, • napęd mechaniczny – korbowy, wyposażony w blokadę, dodatkowo regały skrajne wyposażone w zamki kluczowe, • numeryczne oznaczenie regałów i półek w ich obrębie, • trwałe oznaczenie nośności półek (informacja na każdym regale), • instrukcja obsługi regałów (na skrajnych regałach), • kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. 2) Zamawiający wymaga dostarczenia regałów fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, niemodernizowanych, niebędących uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnych i gotowych do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich. 3) Przed przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi (93-350), przy ul. Ustronnej 3/9, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji pomieszczenia magazynowego do celów montażowych. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe będzie do dnia upływu składania ofert (włącznie) w godzinach 9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Udział w wizji należy zgłosić osobie wyznaczonej do kontaktu w jednostce najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą. 4) Wykonawca zobowiązany jest: a) wraz z dostawą regałów przekazać poniżej wskazane dokumenty: • dokumentacja techniczna regałów, • instrukcja obsługi regałów, • karta gwarancyjna, • deklaracja zgodności, • ekspertyza techniczna dotycząca badań statycznych półek, ścian bocznych, torów oraz kół jezdnych, • certyfikat zgodności, spełniający wymagania bezpieczeństwa, • atest higieniczny, • klasyfikacja ogniowa; b) udzielić gwarancji na wykonawstwo i materiały w okresie minimum 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru prac; c) przed przystąpieniem do robót, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Archiwum, ustalić harmonogram prac uwzględniając specyfikę obiektu; d) do utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w szczególności do utrzymania obszaru robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód; e) do bieżącego usuwania odpadów remontowych i śmieci, będących następstwem wykonywanych prac; f) do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż, w trakcie wykonywania prac; g) przeszkolić pracowników obsługujących archiwum w zakresie obsługi regałów. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie Zamawiającego pod adresem: www.lodzkie.kas.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39131100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną