Dostawa urządzenia do badania przepuszczalności gazów (tlen, azot, dwutlenek węgla) materiałów opakowaniowych z wyposażeniem

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 42 6376510, 6380336 , fax. 426 376 501
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
  90-570 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6376510, 6380336, fax. 426 376 501
  REGON: 43133000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibwch.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do badania przepuszczalności gazów (tlen, azot, dwutlenek węgla) materiałów opakowaniowych z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest Dostawa urządzenia do badania przepuszczalności gazów (tlen, azot, dwutlenek węgla) materiałów opakowaniowych z wyposażeniem. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas transportu do Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty transportu i ubezpieczenia w czasie transportu. Zamówienie obejmuje również wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto podłączenie, skonfigurowanie i uruchomienie dostarczonych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną