Dostawa urządzeń obsługujących elektroniczne legitymacje studenckie i legitymacje doktoranta dla Uczelnianego Punktu Personalizacji Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Łódzka
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-924 Łódź, Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 631 28 86
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Żeromskiego 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 28 86
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelniana publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń obsługujących elektroniczne legitymacje studenckie i legitymacje doktoranta dla Uczelnianego Punktu Personalizacji Politechniki Łódzkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń obsługujących elektroniczne legitymacje studenckie i legitymacje doktoranta dla Uczelnianego Punktu Personalizacji PŁ, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną